Statutes

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1. De stichting draagt de naam: Stichting For Animal Needs. De stichting is gevestigd te Assen.

DOEL

Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
Het verbeteren van dierenwelzijn in het algemeen en specifiek de dieren van de
Oostvaardersplassen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de stichting. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– samenwerking met de bij de stichting aangesloten leden en het verwerven
van nieuwe leden via de daartoe opgezette Facebook pagina;
– samenwerking met de partijen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn
van de dieren;
– samenwerking met een ieder die het dierenwelzijn kan en wil verbeteren;
– het aanbieden van voer aan de dieren in de Oostvaardersplassen.

GELDMIDDELEN

Artikel 3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
c. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4.
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het
bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden
benoemd en ontslagen door het bestuur.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door
één persoon worden vervuld.
3. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
4. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster
elke drie jaar één bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is terstond herbenoembaar.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden;
b. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken;
c. door zijn faillissement of zijn surséance van betaling of indien de
schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt;
d. door zijn ondercuratelestelling;
e. door zijn overlijden;
f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet. 6. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun
werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en
verblijfskosten aan bestuursleden. 7. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan
door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin
bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te
treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5.
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de
wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede
toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in
de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 6.
1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een
vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren -de dag
der oproeping en die der vergadering niet meegerekend- onder vermelding van
de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige
besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende
vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen der
bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet.
3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens
afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft
van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of
bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid. De notulen
worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en ten
blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering
ondertekend.
5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de
ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.
6. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd
mede- bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid
kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.

BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 7.
1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is
bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van
de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet
te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het
voorstel verworpen. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van
stemming.
2. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij
allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van
besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft
verklaard.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar
werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De
balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester
en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen
stukken strekt tot decharge van de penningmeester.
4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en
lasten zeven jaren lang te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 9.
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van
twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een
vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet
voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze
tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit
in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke
tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder
bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 10. 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het
vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te
bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11.
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist
het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december
tweeduizend negentien.